جملات قصار بزرگان سری 33


جملات قصار بزرگان سری 33 - تصویر 1

جمله های زیبا، دلنوشته های دلنشین، اشعار ماندگار، پاراگراف های تاثیرگذار و بی نظیر از یک کتاب یا مقاله. همه این ها می تواند بهانه ای برای هایلایت کردن آنها در کتاب، مجله و یا ذهنتان باشد.

*****

آیا ممکن است کسی چیزی را که

به حد پرستش دوست داشته ناگهان از یاد ببرد

و دیگر به آن علاقه ای نشان نــــدهد؟

امیل زولا

........

من دوست داشتنی ام، اما زیبا نیستم

من گناه می کنـم امـــا شیطان نیستم

من خـوب هستم ،ولی فـرشته نیستم.

مرلین مونرو

.........

دنیا آنقدر وسیع است که برای همه مخلوقات

جا هست به جای آنکه جای کسی را بگیرید ،

تلاش کنید جای واقعی خودتان را بیابید ...!

چارلی چاپلین

.........

دلهای ما که بهم نزدیک باشد،دیگر چه فرقی می کندکه

کجای این جهان باشیم دور باش اما نزدیک من

از نزدیک بودن های دور می ترسم ...!

احمد شاملو

........

بـرای رسـیدن بـه جایـی کـه تـا بحـال نرسـیده ایم ،

بایـد از راهـی برویـم کـه تـا بحـال نرفتـه ایم ...

ماهاتمـا گانـدی

..........

متأسـفانه بسـیاری از مـردم پـس از ایـن کـه بـه دامـان شـوربختـی درافتادنـد

بـه سـعادت از دسـت رفتـه خـویش پـی می برنـد .

برترانــــد راســــل

..........

مـن یکـی تـا حـالا از قـول مـردانه خـیری نـدیـده ام ؛

خیلـی مــردی قـول زنانـه بــده ....

زویــا پیــرزاد

..........

مـن دوسـت دارم فقـیر زندگـی کنـم ...

ولـی با پـول فــراوان !

پابلـــو پیکاســــو

..........

بیشـتر مـردم منتظـر فـرا رسـیدن ســال نـو هستــند ،

تـا دوبــاره بـه عــادت هـای کهـنه مشــغول شونــد !

پائـولو کـوئلیو

..........

عیـــد من آن روزی است کـه

زحمت یــک ســال دهقـــان ،

شام یک شب پادشاه نباشد...!

ارنست چه گوآرا

..........

اگـر در سـر یـک ملـت بـذر دانـش و اخـلاق بکاریـد و آنهـا را آبیـاری کنیـد

حاصلـخیز کنیـد ، روشـن کنیـد و تربیـت کنیـد

خواهیـد دیـد که دیـگر نیـاز به بـریدن و بـه دار آویخـتن ایـن سـرهای نازنیـن نیسـت !

ویکتور هوگـو

..........

همه آدم ها مانندِ ماه هستند،

قسمتِ تاریکی دارند که هرگز به کسی نشان نمی دهند.

مارک تواین

..........

هنگامی که درگیرِ یک رسوایی می شوی،

در می یابی دوستانِ واقعی ات چه کسانی هستند.

الیزابت تیلور

............

ترجیـح مـی دهـم تـو امـروز خیلـی رنـج بکشـی

تـا ایـن کـه همـه عمـرت ، همیشـه کمـی رنـج بکشـی ...

آنا گاوالــدا

.......

منبع: برترین ها

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه