جملات قصار بزرگان سری 32


جملات قصار بزرگان سری 32 - تصویر 1

جمله های زیبا، دلنوشته های دلنشین، اشعار ماندگار، پاراگراف های تاثیرگذار و بی نظیر از یک کتاب یا مقاله. همه این ها می تواند بهانه ای برای هایلایت کردن آنها در کتاب، مجله و یا ذهنتان باشد.

*****

حتـی همـان سـالی کـه اسکـندر چـهره ایـن خـاک را بـه خـون ملـت مـا رنگـین کـرده بـود

در کنـار شعـله های مهیبـی کـه از تخـت جمشـید زبـانه مـی کشـید ، همـانجا ، همـان وقـت،

مـردم مصـیبت زده مـا نـوروز را جـدی تـر و بـا ایمـان بیشـتری برپـا مـی کردنـد ...

دکتر علی شریعتی

................

مهمتریـن چیـز بـرای لـذت بـردن از زنـدگی

شــاد بـودن اسـت . هـمه چیـز همیـن اسـت .

آدری هـــپبورن

...........

دنیـا پـر از آدم هایـی سـت کـه یکـی را دوسـت مـی دارنـد

امـا با کسـی دیگـر زندگـی مـی کـنند ...

لویئــــس بونوئــــل

..............

زندگـی مـی گـذرد ، در حالـی کـه مــا دائـما منتظـر فــرا رسیـدن

لحظـه مناسـب بــرای دسـت بـه کـار شـدن هستیـم .

پائولـــــو کوئلیـــــو

.............

وقتی که دیگر دلواپس آن نباشیم که

در چشم محبوبمان چگونه دیده شویم،

معنایش این است که دیگر عاشق نیستیم...!

میلان کوندرا

..........

دسـتِ آخـر درنیـافتم هـر سـال کـه مـی گـــذرد یـک ســـال بـه عـــمر مـن

اضـــافه مـی شـود یـا یـک ســال از عمـرم کاســته مـی شـود !؟

ماهاتمـــا گانـــدی

............

شـاید کسـی را کـه با او خـندیده ای فرامـوش کنـی

امـا هــرگز کسـی را کـه بـا او گریسـته ای ، از یـاد نـخواهی بـرد .

جبـران خلیل جبـران

............

آمـوزش را در خـانواده ،

دانـش را در جـامعه

و بینـش را در تفکـرات تنهایـی مـی آموزنـد .

فردریـــش نیچـــه

............

نـادر اشخاصـی قادرنـد عاشـق شونـد

زیـرا نـادر اشخاصـی قادرنـد همـه چیـز را از دسـت بدهنــد !

کریســتیان بـــوبـن

............

هر انسانی یک بار

برای رسیدن به یک نفر

دیر می کند،

و پس از آن

برای رسیدن به کسان دیگر

عجله ای نمی کند ...

یاشار کمال

.........

براستی زن بودن کار مشکلی است.

مجبوری مانند یک کدبانو رفتار کنی

همانند یک مرد کار کنی

شبیه یک دختر جوان به نظر برسی و مثل یک سالمند فکر کنی...

سیمین دانشور

...........

همیشه توو زندگیت سعی می کنی چیزهای از دست رفته رو به دست بیاری

ولی همون موقع داری چیزهای بیشتری از دست می دی ...

جول کوئن

......

هیچ کس نمی داند در زمان هایِ بحرانی،

وفاداری به کدام سُو رو می کند !!

ژان پل سارتر

.....

بــدبختـی یعنی ،

در اوج خوشبختی و عاشقی بفهمی

عشقت بهت خیانت کرده و مجبور بشی

خـودت رو ازش پس بگیـــری ...!

ژوان هریس

......

زیباتریـن روحیـه ی سنّتـی ِ مـا ، عشـق به بهـار و نــوروز اسـت .

و مـا مـردم - علـی رغـم ِ ایـن همـه مـصیبت و مـصیبت زدگـی

چـه استـعدادی بـرای زنـدگی و شــادمانی داریـم ...

محمـود دولت آبـادی

...................

منبع: برترین ها

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه