جملات قصار بزرگان سری 23


جملات قصار بزرگان سری 23 - تصویر 1

جمله های زیبا، دلنوشته های دلنشین، اشعار ماندگار، پاراگراف های تاثیرگذار و بی نظیر از یک کتاب یا مقاله. همه این ها می تواند بهانه ای برای هایلایت کردن آنها در کتاب، مجله و یا ذهنتان باشد.

*****

وقتـی کـه آدم تنهـا خـودش خوشـبخت باشـد

خجـالت دارد ...

آلبـــر کامــــو

.....

وفـاداری، هـنگامی کـه از یـک عشـق حقـیقی ناشـی نشـده باشـد

چـقدر کسـالت بـار اسـت!

میــــلان کونـــــدرا

.......

چیزی که در زن مرا تسخیر می کند مهربانی اوست، نه روی زیبایش؛

من زنی را بیشتر دوست دارم که مهربانتر باشد .

ویلیام شکسپیر

........

من از هر چه که تنها بخواهد به من چیزی "بیاموزد"

بی آنکه بر شادمندی ام بیفزاید یا مرا نشاط تازه ای بخشد , "نفرت" دارم.

یوهان ولفگانگ گوته

............

آزارم مـی دهـد دیـدن آن منظـره ای کـه مـادری کـودکش را سـیلی مـی زنـد

ولـی کـودک بـاز دامـانش را رهـا نمـی کنـد ؛

کجاسـت آن قاضـی تـا حکـم کنـد کـه سرچشـمه محـبت ، مـادر اسـت یـا فرزنـد ؟

حســـین پناهــــی

.......

خوب است بدانیم که در بهترین زمان ها همیشه سبب هایی برای جشن گرفتن وجود دارد،

ولی از آن مهم تر، در نظر آوردن این امر در بدترین زمان هاست !

لئوبوسکالیا

.........

عـــــــشــــق مثل همین بادهای کویــریست،

مـگـــر نیایــــد!

وقتی آمـــد چشمهـــا را کــــور می کنـــد...!

محمود دولت آبادی

.........

آمــوختــه ام کـه ؛

لبخند ارزانتــرین راهی است که

می شـود با آن نـگـاه را وسعت داد ...!

چارلی چاپلین

..........

آدم هـــا تمام نمی شـونـــد.

آدم هــا نیمه شب با همه ی آنچه در

پس ذهن تـــو برایت باقی گذاشته انـــد،

به تــو هجـــوم می آورنــــد... !

هرتا مولر

......

اگـــر از کسی متنفـــری،

از قسمتی از خودت در او متنفـــری؛

چیزی که از ما نیست نمی تواند افکار ما را آشفته کند.

هرمان هسه

.........

رسـم روزگـار اسـت دیگـر ،

از یـک دسـت تقـدیم مـی کنـد و از دسـتِ دیگـر ،

بـه زور از چنـگت بیـرون مـی کشـد ...

ژوزه ساراماگو

.........

مـا در ایـن مملکـت از وجـود 3 چیـز برخورداریــم :

وجـدان بـیدار ,

آزادی بیـان ،

و احتیـاط لازم بـرای ایـنکه از دو تـای اول هـرگز اسـتفاده نـکنیم !

مــارک تــواین

......

اگر در جایی از شهر، تهیدست یافت شود ،

در همان نزدیکی ،

دزد و جیب بُر و دشمن مقدسات و هر گونه بدکار دیگر هم پنهان خواهند بود .

افلاطون

...

ساده تـرین کار جهــان این است کـه خودت بـاشی

و دشوارتـرین کار جهان این است که کسی باشی که دیگران می خواهند .

دیل کارنـگی

......

اما معنی اش این نیست که همه چیز عاقبت درست نمی شود .

پل استر

..............

منبع: برترین ها

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه